Partnership Convenant ZES Rotterdam

‘’Een uitstootvrije zone voor stadslogistiek in Rotterdam vanaf 2025. Daar werken de gemeente en het bedrijfsleven samen aan in het Stappenplan ZES: Zero Emissie Stadslogistiek.’’

‘’Efficiënte en emissievrije stadslogistiek is een gezamenlijke opgave van overheid en bedrijfsleven. Gemeente Rotterdam en de logistieke sector (partijen die met de zone te maken krijgen) sluiten een convenant waarin zij deze gezamenlijke opgave onderschrijven. Het convenant ZES is een lokale uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van de zone en acties die in Rotterdam uitgevoerd worden. De deelnemende partijen vormen een afspiegeling van de logistieke sector in Rotterdam, waarin per logistiek segment en per vrachtvoertuigtype brancheverenigingen en bedrijven vertegenwoordigd zijn. De ondertekenaars van het convenant hebben in de voorafgaande dialoogfase geparticipeerd in definiëring van de grens van de ZES-zone en het flankerend beleid. Ook hebben zij voor hun eigen organisatie geïnventariseerd welke acties zij ondernemen om de doelstelling van Zero Emissie Stadslogistiek te realiseren. Het geheel van deze acties van alle deelnemende partijen vormt het actieprogramma. Met de ondertekening van het convenant onderschrijven de partijen de noodzaak tot invoering van de ZES-zone. Ook committeren de partijen zich aan het uitvoeren van hun acties. De ondertekenaars zijn ambassadeurs van het convenant in het algemeen en voor hun logistieke subsegment in het bijzonder. Rotterdam draagt zorg voor het monitoren en coördineren van de uitvoering van de afspraken uit dit convenant.’’

E-mobility stadslogistiek

Wij als MAAT E-Mobility committeren ons onder andere door het beschikbaar stellen van 100% licht elektrische bedrijfsvoertuigen als Addax & Etuk.

Lees hier voor het hele artikel.