Sponsoring

MAAT voelt zich zeer nauw verbonden met de samenleving waarin hij opereert. Als familiebedrijf met meer dan 85 jaar historie zijn we diep geworteld in de regio Alblasserwaard. Dit betekent vaak dat meerdere generaties van één familie bij ons werken, van vader op zoon. Het betekent ook dat we ons verantwoordelijk voelen voor en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.

Daarom helpen we verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, MAAT kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren.

Om voor sponsoring in aanmerkingen te komen, moet het verzoek aan een aantal criteria voldoen. De sponsoring moet aansluiten bij kernwaarden passend bij MAAT: ondernemend, professioneel, in beweging en maatschappelijke betrokken.

Verenigingen

MAAT sponsort projecten, activiteiten of verenigingen binnen de regio van ons hoofdkantoor. MAAT geeft de voorkeur aan sponsoring van activiteiten of partijen die ons de mogelijkheid bieden ons relatienetwerk te onderhouden en versterken en/of onze naamsbekendheid te vergroten.

Sponsoring vindt voornamelijk plaats in natura. Dit betreft slechts een oplossing in materialen, vervoer of opslag. De commerciële waarde van de sponsoring in natura wordt kenbaar gemaakt aan de gesponsorde partij. Van de beoogde sponsoring relatie wordt wel verwacht dat aan onze sponsoringsvoorwaarden wordt voldaan met betrekking tot communicatie uitingen, deze ontvangen de desbetreffende partijen bij goedkeuring van de aanvraag. Wij verwachten van de gesponsorde partij om in alle uitingen of uitlatingen waarin MAAT naar voren komt, het imago, de reputatie van de onderneming te waarderen en respecteren.

Ieder boekjaar wordt een evaluatie gehouden over het verloop, de onderlinge relatie, de gerealiseerde tegenprestatie en publiciteit tot dat moment van de gesponsorde partij.

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria voldoen, worden in behandeling genomen. Uw sponsoraanvraag kunt u uitsluitend indienen via de mail. In alle gevallen beslist MAAT autonoom over het wel/niet honoreren van uw sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag of het beschikbaar stellen van materiaal. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie.

Aanvragen voor het nieuwe jaar dienen uiterlijk in december van het voorgaande jaar per e-mail ingediend te zijn. Sponsoring@maat4pl.nl onder vermelding van de sponsor aanvraag. Toezeggingen in het verleden bieden geen garantie voor de toekenning van het aankomende jaar. Wij verdelen ons sponsoringsbudget onder de aanvragen van december en medio februari 2023 ontvangen alle aanvragende partijen bericht of de aanvraag gehonoreerd is. Aanvragen die later binnenkomen dan de gestelde termijn kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Sponsoring aanvragen

Sponsoring

Meer over ons